Obchodní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zákona č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1964 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), zákona č. 89/2012 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku").

MonoSoke s.r.o.

ICO: 52 906 493
DIC: 2121233785
sídlo: zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl sro, vložka č. 100104/B kontaktní údaje:
e-mail: info@monosoke.cz
www.monosoke.cz
(dále jen "prodávající")

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu (dále jen: "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.monosoke.cz (dále jen: "internetový obchod").

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v angličtině.
II.Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně cen jednotlivých druhů zboží a jejich hlavních vlastností, jsou uvedeny u každého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů na vrácení zboží, pokud jej vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny v internetovém obchodě.

2. Veškeré prezentace zboží umístěné v katalogu internetového obchodu mají pouze informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou zveřejněny v internetovém obchodě. Informace o nákladech spojených s balením a doručením zboží uvedeného v internetovém obchodě platí pouze v případě, že je zboží doručováno na území Slovenské republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze kombinovat, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
III.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující objednává zboží následujícími způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu po předchozí registraci v internetovém obchodě,
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky zadal. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné. Platnost objednávky je podmíněna vyplněním všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzením kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Bezprostředně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při objednávce. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. K potvrzení budou přiloženy aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po obdržení objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. / Bezprostředně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při podání objednávky. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. K potvrzení budou přiloženy aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu upravenou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. a Obchodní podmínky.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může objednávku zrušit, dokud neobdrží oznámení o přijetí objednávky.

objednávky ze strany prodávajícího. Kupující může zrušit objednávku na telefonním čísle nebo e-mailu prodávajícího uvedeném v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě zjevné technické chyby na straně Prodávajícího v ceně Zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávkového procesu není Prodávající povinen dodat Zboží Kupujícímu za cenu v takové výši. zcela zjevnou chybu, a to i v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o chybě a zašle mu na jeho e-mailovou adresu opravenou nabídku. Upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o jejím přijetí na e-mailovou adresu prodávajícího.

9. Pokud má kupující podle objemu objednávky nárok na dárkový poukaz, bude mu poukaz zaslán až po obdržení objednávky.


IV.Účet zákazníka

1. Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě má kupující přístup ke svému zákaznickému účtu. Kupující si může ze svého zákaznického účtu objednat zboží. Kupující si může objednat zboží i bez registrace.

2. Kupující je povinen při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Kupující je povinen při změně údajů uvedených v uživatelském účtu tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží považuje prodávající za správné.

3. Přístup k účtu zákazníka je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat důvěrnost informací potřebných pro přístup ke svému zákaznickému účtu. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit třetím osobám používat zákaznický účet.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující svůj uživatelský účet delší dobu nepoužívá nebo pokud kupující porušuje své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

V. Platební podmínky a dodání

1. Cenu zboží a náklady na dodání zboží dle kupní smlouvy si může dovolit uhradit: - bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. SK81750000000000000004025905891 vedený u ČSOB Bank. bezhotovostně platební kartou, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány globálních plateb, na dobírku při dodání zboží, v hotovosti při osobním odběru v prodejně, v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejním místě "Zásielkovňa.sk" - Packeta (včetně služeb Fedex).

2. Spolu s kupní cenou je prodávající povinen uhradit náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou také cena spojená s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena platná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena platná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány je nákup nabízen prostřednictvím elektronických služeb poskytovatele platebních služeb.

5. V případě bezhotovostní platby je případ úhrady kupní ceny splněn okamžikem připsání příslušných částek na bankovní účet prodávajícího.

6. nevyžaduje, aby kupující předem uhradil poptávku nebo jinou podobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním Zboží nepředstavuje zálohu.

7. je povinen vystavit kupujícímu potvrzení podle zákona o evidenci tržeb. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technické závady pak nejpozději do 48 hodin.
8. Zboží je kupujícímu dodáno: na adresu uvedenou kupujícím v objednávce - odesláním na odesílací adresu uvedenou kupujícím, osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

9. Volba způsobu doručení se provádí při objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a vyzvednutí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud je způsob doručení založen na zvláštní žádosti důchodce daného dne, nese důsledky důchodu.

11. Pokud je nabídka podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené k nákupu v objednávce, je povinna zboží při dodání doplnit. V případě, že z důvodů na straně nutného dodání zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží nebo s jiným způsobem dodání.

12. při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad informovat dopravce. V případě jakéhokoli poškození obalu svědčícího o neoprávněné manipulaci nemusí dopravce zásilku přijmout.

13. vystavit kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je zaslán na e-mailovou adresu kupujícího. / Daňový doklad je přiložen k dodanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po zaplacení celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nikoli však před převzetím zboží. Odpovědnost za zničení, poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží nebo v okamžiku, kdy byl povinen zboží převzít, aniž by došlo k porušení kupní smlouvy.

 

VI.Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího a zároveň pokud prodávající včas a řádně poskytl kupujícímu informace o právu na odstoupení od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy, včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy (v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku) a za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce podle zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od okamžiku převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, je-li předmětem kupní smlouvy objednané zboží dodávané samostatně, okamžikem převzetí poslední části nebo posledního kusu, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodávka několika částí, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží, je-li předmětem kupní smlouvy zboží dodávané ve stanovené lhůtě.

4. Kupující bere na vědomí, že v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
poskytování služby, pokud bylo poskytování služby zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy o poskytování služby po úplném poskytnutí služby, a pokud byla služba poskytnuta v plném rozsahu,
prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a který může nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
prodej zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
prodej zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zkáze,
prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
prodej zboží, které může být po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy a jejichž dodávka se může uskutečnit nejdříve po 30. dni ode dne uzavření smlouvy.
dnů a jejichž cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,
provedení neodkladné opravy nebo údržby, o kterou spotřebitel prodávajícího výslovně požádal; to neplatí pro smlouvy o poskytování služeb a smlouvy o prodeji zboží jiného než náhradních dílů nezbytných pro provedení opravy nebo údržby, pokud jsou uzavřeny při návštěvě prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukových nahrávek, zvukově obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném, a prodej knih, které nejsou dodávány v ochranném obalu,
poskytování ubytovacích služeb pro jiné účely než ubytování, přeprava zboží, pronájem automobilů, poskytování stravovacích služeb nebo poskytování služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, v rámci kterých se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
poskytování elektronického obsahu jiného než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování tohoto obsahu zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy .

5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musí kupující zaslat jakékoli jednoznačné prohlášení, v němž vyjádří své přání odstoupit od kupní smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v bodě 3 článku VI těchto obchodních podmínek. 6. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za neplatné. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytnutý prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu přijetí formuláře.
7. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit poštou.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího stejným způsobem přijal. . Prodávající uhradí kupujícímu náklady jiným způsobem pouze v případě, že s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu žádné další náklady.

9. Pokud si kupující zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, uhradí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

10. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující předá Zboží Prodávajícímu nebo prokáže, že Zboží bylo Prodávajícímu odesláno.

11. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, nenošené a neznečištěné a pokud možno v původním obalu. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst jakýkoli nárok na náhradu škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží ukončil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí mu všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího obdržel na základě smlouvy, a to stejným způsobem nebo způsobem určeným kupujícím, podle okolností. , a to do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

VII.Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí bez vad. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době, kdy Kupující převzal Zboží: Zboží má vlastnosti dohodnuté mezi stranami a chybí, pokud byly dohodnuty, Zboží má vlastnosti popsané Prodávajícím nebo výrobcem nebo očekávané Kupujícím s ohledem na povahu Zboží a na základě jimi prováděné reklamy, Zboží se hodí k účelu, který Prodávající pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se Zboží stejného druhu běžně používá, Zboží odpovídá svou kvalitou nebo provedením dohodnutému vzorku nebo vzoru, pokud byla kvalita nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo vzoru, Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a zboží splňuje požadavky právních předpisů.

2. Prodávající má povinnosti z vadného plnění alespoň v rozsahu, v jakém trvají povinnosti výrobce z vadného plnění. Jinak je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí.

3. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu přiloženém ke zboží nebo v reklamě uvedena doba používání zboží v souladu s jinými zákonnými ustanoveními, použijí se ustanovení o záruce za jakost. platí. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití k obvyklému účelu nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Pokud kupující oprávněně vytkl prodávajícímu vadu zboží, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím bodě obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, pro opotřebení způsobené obvyklým užíváním, pro vadu, kterou má zboží při používání, pro vadu, která odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující nemá právo z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vady, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5. V případě vady může kupující uplatnit reklamaci u prodávajícího a požadovat: výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, má-li zboží podstatnou vadu, nelze-li zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vady po opravě, v případě většího počtu vad zboží.

7. Podstatným porušením kupní smlouvy je takové porušení, o kterém strana porušující smlouvu věděla nebo měla vědět již v době uzavření smlouvy, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala. .

8. Pokud se jedná o vadu, která představuje nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou), má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. V případě, že se opravitelná vada po opravě vyskytla opakovaně (zpravidla třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro jinou vadu) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla alespoň tři vady současně, ), má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10. Kupující je povinen při uplatnění reklamace oznámit prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, že kupující požádal o opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud kupující včas nezvolí své právo na podstatné porušení smlouvy, má stejná práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující při odstoupení od smlouvy požadovat vrácení celé kupní ceny.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující o vadě zboží věděl nebo ji způsobil před jeho převzetím, není prodávající povinen reklamaci kupujícího uspokojit.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který bylo zboží zlevněno.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, kde lze reklamaci přijmout, nebo v sídle či místě podnikání. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci neprodleně, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba odpovídající typu výrobku nebo služby, která je nutná pro odborné posouzení závady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ihned, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Zpoždění této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik projevu vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) u prodávajícího.

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací účelně vznikly. Toto právo může kupující uplatnit u prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, jinak nemusí být soudem uznáno.

19. Kupující má možnost volby způsobu uplatnění reklamace. 20. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII.Dodávka

1. Strany si mohou veškerou písemnou korespondenci doručovat elektronickou poštou.

2. Kupující je povinen doručovat prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje korespondenci kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu nebo objednávce kupujícího.

 

IX.Osobní údaje

1.Všechny informace, které nám při jednání s námi poskytnete, jsou důvěrné a jako s takovými s nimi bude nakládáno. Pokud nám nedáte písemný souhlas, nebudeme informace o vás používat jinak než pro plnění smlouvy, s výjimkou vaší e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, pokud to zákon povoluje, pokud to neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze podobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoli odhlásit jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení). E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů ZDE.
X.Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. K řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy lze využít platformu pro řešení sporů online umístěnou na internetových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Evropské spotřebitelské centrum Slovensko, se sídlem Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o doplnění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Obchodní kontrolu vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Slovenská obchodní inspekce mimo jiné vykonává dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku ve vymezeném rozsahu.

XI.Závěrečné ustanovení

1. Všechny smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak se strany dohodly, že se tento vztah řídí právem Slovenské republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

3. Veškerá práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich části bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při používání Internetového obchodu používat žádné postupy, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho provoz, a nesmí se účastnit žádné činnosti, která by jemu nebo třetím osobám umožnila zasahovat do softwaru nebo jiných součástí Internetového obchodu nebo je neoprávněně používat. vytvoření Internetového obchodu a používání Internetového obchodu nebo jeho součástí či softwaru způsobem, který by byl v rozporu s jeho účelem nebo záměrem.

5. Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v

6. Prodávající může znění obchodních podmínek změnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé během platnosti předchozí verze obchodních podmínek.

7. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přiložen k podmínkám.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 01.01.2022.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz