Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), je společnost Monosoke s.r.o. IČO 52906493 se sídlem Pod Vtáčnikom 6, 831 01 Bratislava (dále jen "provozovatel"). 

2. Pod Vtáčnikom 6, 831 01 Bratislava e-mail: info@monosoke.cz 

3. Osobním údajem se rozumí jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

4. Správce nejmenoval/neurčil odpovědnou osobu. Kontaktní údaje odpovědné osoby jsou následující: 

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona.

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při zadávání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Správce neprovádí/nezapojuje se do automatizovaného individuálního rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. K takovému zpracování jste udělili výslovný souhlas. 

 

IV. Doba uchovávání osobních údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a pro uplatnění nároků z tohoto smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, maximálně však po dobu, kdy je souhlas odvolán.

2. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže. 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodávkách zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,poskytování služeb pro provoz e-shopu (Shoptet) a dalších služeb v souvislosti s provozem e-shopu,poskytování marketingových služeb.

2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních služeb / poskytovatelé cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených zákonem máte právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 zákona, právo na opravu svých osobních údajů podle § 22 zákona nebo omezení zpracování podle § 24 zákona, právo na výmaz svých osobních údajů podle § 23 zákona, právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 zákona, právo na přenositelnost údajů podle § 26 zákona a právo odvolat svůj souhlas se zpracováním písemně nebo elektronickou poštou na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III těchto podmínek.

2. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu údajů. 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení ukládání a uchovávání osobních údajů v listinné podobě, zejména ... 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby jím pověřené. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte. 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím políčka souhlasu v online objednávkovém formuláři. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte. 

3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zašle vám ji také na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli. 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2022.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz